• Deelname vanaf 18 jaar
  • Wij beschermen jouw gegevens
  • Volgens de regels van het kansspelbeleid
  • Deelname vanaf 18 jaar
  • Wij beschermen jouw gegevens
  • Volgens de regels van het kansspelbeleid

Privacyvoorwaarden - Nederlandse Hartstichting

Privacy is belangrijk. De Nederlandse Hartstichting gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens waarover wij beschikken. In deze privacyverklaring wordt in het kort beschreven hoe wij persoonsgegevens verwerken, met welk doel en op welke wijze.

De Loterij van de Hartstichting

Door deel te nemen aan de loterij van de Hartstichting kan je  bijdragen aan de doelstellingen van de Hartstichting. Wanneer je deelneemt aan de loterij van de Hartstichting, kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

Categorie persoonsgegevens Welke gegevens kunnen dit zijn
Identificerende gegevens voor- en achternaam, geboortedatum
Contactgegevens E-mailadres, telefoonnummer, adres, woonplaats
Betalingsgegevens Bankrekeningnummer, betaald bedrag
Loterijgegevens Lotnummers, trekking
Websitegegevens IP-adres

De verwerkingen in het kader van de loterij vinden plaats voor de volgende doeleinden:

  1. Om je deelname aan de loterij mogelijk te maken. Grondslag: uitvoering van de overeenkomst. Voorbeelden: registratie deelname, incasseren inleg, toezenden van loten, uitkeren van gewonnen prijzen, uitvoeren van de trekking.
  2. Het voorkomen van verslaving bij minderjarigen. Grondslag: uitvoeren van wettelijke plicht. Voorbeelden: Controleren van je geboortedatum (speel bewust, 18+)
  3. Klantenservice. Grondslag: uitvoering van de overeenkomst. Voorbeelden: het beantwoorden van vragen. Het behandelen van klachten.
  4. Om je te informeren over het werk van de Hartstichting. Grondslag: het gerechtvaardigd fondsenwervingsbelang van de Hartstichting. Voorbeeld: Je informeren over een campagne die mogelijk interessant voor je is.
  5. Om de dienstverlening te verbeteren. Grondslag: het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van de Hartstichting. Voorbeeld: Het meten en analyseren van statistische gegevens over het gebruik van de website


Voor verwerkingen anders dan in het kader van de loterij, verwijzen we je naar de privacyverklaring van de Hartstichting

Je rechten

Je hebt het recht ons te verzoeken om je rechten uit te oefenen ten aanzien van je persoonsgegevens. Onderstaande verzoeken kun je aan ons richten door telefonisch contact met ons op te nemen via +31703155555 of per e-mail via privacy@hartstichting.nl. Verzoeken per post kunnen worden gericht aan:

Hartstichting Postbus 300 2501CH Den Haag

Inzage Je kunt de Hartstichting verzoeken om je mede te delen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel, gedeeld met welke derden/partners, de gehanteerde bewaartermijnen, de bron waarvan eventueel persoonsgegevens buiten de betrokkene om zijn verzameld en informatie over eventuele geautomatiseerde besluitvorming.

Correctie Je kunt de Hartstichting verzoeken om je persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen indien deze persoonsgegevens feitelijk onjuist of onvolledig zijn.

Verwijdering Je kunt de Hartstichting verzoeken om je persoonsgegevens te verwijderen wanneer de persoonsgegevens niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, wanneer toestemming is ingetrokken, wanneer je bezwaar uit tegen een verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang of wanneer de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is.

Beperking van de verwerking Je kunt de Hartstichting verzoeken om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken door deze tijdelijk alleen op te slaan en niet verder te verwerken, wanneer de juistheid van de persoonsgegevens worden betwist, de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is maar je geen verwijdering wenst, of als je in afwachting bent van de reactie op een verzoek om uitoefening van het recht op bezwaar.

Bezwaar maken Je kunt bezwaar maken bij de Hartstichting in die gevallen dat de gegevensverwerking is gebaseerd op de behartiging van het gerechtvaardigd belang van de Hartstichting of een derde.

Gegevensoverdracht Je kunt de Hartstichting verzoeken om je eigen persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare  vorm te verkrijgen en over te dragen aan een andere organisatie wanneer de gegevensverwerking geautomatiseerd plaatsvindt en is gebaseerd op toestemming of een overeenkomst.

Intrekken toestemming Je kunt de Hartstichting verzoeken om een eenmaal gegeven toestemming weer in te trekken.

Klacht indienen bij de toezichthouder Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer je van mening bent dat de Hartstichting inbreuk maakt op de bescherming van je persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zijn dataverbindingen beveiligd en maakt de Hartstichting gebruik van toegangscontrole.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de Hartstichting de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Doorgifte buiten Europa

Je persoonsgegevens zullen alleen door de Hartstichting of door de Hartstichting ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de Europese Unie (en de EER)  indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie. Dit betekent dat wij je persoonsgegevens slechts zullen doorgeven naar landen buiten de Europese Unie indien de Europese Commissie heeft besloten dat het betreffende derde land een passend beschermingsniveau waarborgt, dan wel indien andere passende waarborgen worden geboden.

Analytische cookies

Op basis van de gerechtvaardigde belangen van Nederlandse Hartstichting wordt gebruik gemaakt van analytische cookies. De website maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service die statistieken over websitebezoek bijhoudt (bijvoorbeeld: bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen). Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Nederlandse Hartstichting heeft hier geen invloed op. Voor meer informatie verwijzen u naar het privacybeleid van Google en van Google Analytics. Voor het gebruik van analytische cookies is geen toestemming vereist.

Verstrekking aan derden

De Hartstichting kan gebruikmaken van de diensten van derden om je gegevens te verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor de Hartstichting en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de beveiligingsmaatregelen en de zorgvuldige en rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens. Derde partijen die voor de Hartstichting optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met de Hartstichting afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van de Hartstichting.

Voor het overige verstrekt de Hartstichting alleen gegevens aan derden met je voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen of belangen van derden

Gebruik van cookies

De website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Cookies zijn tekstbestanden die door een website op uw apparaat (bijvoorbeeld: pc, tablet of smartphone) worden geplaatst. De website gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Functionele cookies

Op basis van de gerechtvaardigde belangen van Nederlandse Hartstichting wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Voor het gebruik van functionele cookies is geen toestemming vereist.

Wijzigen van het privacy statement

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. De laatste versie is te vinden op hartstichtingloterij.nl

Contact

Voor vragen of opmerkingen over de privacyverklaring kun je contact opnemen met ons team voor Juridische Zaken via e-mail aan privacy@hartstichting.nl of per telefoon via +31703155555.